Bild på verksamheten

Återvinning av kasserad processutrustning

Processutrustning som behållare, rör, ventiler, pumpar, filter mm., kan då den kasseras innehålla föroreningar. Beroende på användning och tidigare innehåll kan den kasserade utrustningen vara mer eller mindre miljöfarlig oavsett innehåll kan vi erbjuda omhändertagande av kasserad processutrustning för återvinning.

Vi avskiljer metall från övrig utrustning, tvättar sänder metallskrot till återvinning. Plastdetaljer tvättas, mals och sänds till återvinning som råvara till nya plastprodukter. Det som ej kan materialåtervinnas går till energiåtervinning genom förbränning.

Vi kan även erbjuda demontering av processutrustning direkt på plats i er anläggning. Förutom demontering ombesörjer vi då även tömning, sortering, emballering och transport med erforderlig märkning och deklaration. För att minimera intrånget i er verksamhet sker all tvättning av utrustning och behandling av kemikalierna vid vår anläggning.

Återvinning av IBC, fat och dunkar

Vid Ekorec AB i Filipstad töms behållarna på eventuella kemikalierester. Därefter demonteras behållarna, metalldelar avskiljs och plastmaterial sönderdelas, tvättas och mals. Den producerade plastgranulatet levereras till tillverkare av plastprodukter. Verksamheten är helt sluten och genererar inga utsläpp till luft eller vatten. Tvättvätska renas genom våtkemisk behandling samt filtrering och återanvänds i processen.